ضرورت

ترکیب جمعیت جوان کشور و ضرورت ایجاد فرصت های شغلی، لزوم رهایی اقتصاد کشور از وابستگی به مواد خام اولیه و به ویژه نفت خام و هم چنین خروج از وضعیت وابستگی اقتصادی تک محصولی از یک طرف و روندهای موجود در جامعه ی اطلاعاتی از طرف دیگر، عواملی هستند که سیاست گذاران و تصمیم گیرندگان کلان کشور را به این اندیشه وا می دارد که به منابع قابل اتکایی به جز مواد اولیه بیندیشند و بدون شک با توجه به الزاماتی که عصر اطلاعات امروزی دارد، این منبع حیاتی چیزی جز کارآفرینی  و بهبود محیط کسب و کار نیست.      

با عنایت به عملی شدن مفهوم جهانی شدن که کم رنگ شدن مرزهای کشورها و عدم اطمینان محیطی را در محیط کسب و کار به دنبال خواهد داشت، دولتها با باز کردن محیط کسب و کار و توسعه فعالیتهای کارآفرینانه  عوامل محیطی خرد و کلان تاثیر گذار را بررسی و شناسایی نموده و با کنترل عوامل قانونی، سیاسی و فرهنگی از یک سو و عواملی مثل بازار و رقابت اقتصادی از سوی دیگر، می توانند نگاه جدیدی را برای توسعه رقابت و کارآمد تر کردن کسب و کار ها اجرا نمایند. این نگاه جدید کمک خواهد کرد تا هم صاحبان کسب وکار در برنامه ریزی استراتژیک خود تحلیلهای محیطی را به عنوان یک ضرورت در محیط پویا و داینامیک داشته باشند و هم کارآفرینان برای برنامه ریزی راهبردی خود از آن استفاده نمایند.

بنابراین شناخت و آگاهی نسبت به این نیازها برای تعیین برنامه دولت ضروری است. در این خصوص دولت ها با فراهم نمودن شرایط لازم برای فراهم نمودن زمینه مناسب، نقش موثری در بهبود محیط کسب و کار  ایفاء می نماید.

  

عصر حاضر که عدم اطمینان محیطی از ویژگی های برجسته آن است، سازمانها را به سمتی هدایت کرده که جهت موفقیت، اثربخشی، برتری و حفظ بقا به رقابت جهانی می پردازند، سازمانهایی یادگیرنده و کارآفرین که تلاش خواهند نمود تا کالاها و خدمات را با حداکثر سرعت به مشتریان عرضه نمایند و همچنین به انگیزش نیروی انسانی توجه زیادی مبذول داشته و ضمن استفاده بیشتر از فناوری اطلاعات و ارتباطات، از الگوها و طرحهای سازمانهای پویا بهره خواهند گرفت.

      با در نظر گرفتن اینکه سازمانها با سرعتی فزاینده به سمت پویایی و تحول، در حال حرکت هستند، کشور ما نیز در راستای نیل به اهداف عالی خود نیازمند همگامی با این روند و انجام اصلاحات سازنده در سازمانهای خود می باشد. از جمله عوامل اصلی و تعیین کننده ای که کشورمان را در نیل به آرمانهای والای آن یاری می رساند، برگزاری همایش هایی است که نقش بنیادی و حیاتی در تقویت روحیه نوآوری و شکوفایی در سازمانها و بخش خصوصی کشور را بر عهده دارند. چنین همایش هایی زمینه را برای بروز رسانی دانش تخصصی مسئولان سازمانها و به اشتراک گذاشتن تجربیات سازنده مهیا نموده که به نوبه خود زمینه را برای موفقیت هر چه بیشتر شرکتها و سازمانها فراهم می نماید.