• ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در اصلاح نظام مجوزدهی
 • ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در ارتقای کیفیت ارایه خدمات عمومی (کاهش مراحل، هزینه و زمان)
 • ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی در اجرای قوانین مرتبط با محیط کسب و کار
 • شناسایی ماهیت و فرآیند فساد اداری و نقش آن در تخریب نهادی و تضعیف محیط کسب و کار کشور
 • تاثیرکوچک و چابک سازی دولت بر شاخص‌های محیطی کسب و کار
 • نقش تشکل های بخش خصوصی در بهبود محیط کسب وکار
 • بررسی نقش بهبود محیط کسب و کار در رشد اقتصادی کشور
 • تجارب جهانی در بهبود محیط کسب وکار: راهکارها و اولویت‌ها
 • ارزیابی ظرفیت‌های قانونی کشور در بهبود محیط کسب و کار
 • ارزیابی کیفیت نهادی در ایران و نقش آن در محیط کسب و کار
 • ارزیابی کیفیت قوانین و مقررات در ایران و تاثیر آن بر محیط کسب و کار
 • شناسایی روش‌های ارتقای کیفیت قوانین و مقررات در جهان از جمله ارزیابی اثر قوانین (Regulatory Impact Assessment) و امکان‌سنجی اجرای آن در کشور
 • جایگاه حقوق مالکیت در ایران و نقش آن در کاهش هزینه های مبادلاتی
 • ارزیابی فرایند تدوین قوانین و مقررات در ایران و نقش آن در کارایی نهادی و بهبود محیط کسب و کار
 • مقایسه نظام قانونگذاری و مقررات‌گذاری اقتصادی در ایران و کشورهای جهان
 • نقش نظام قضایی در بهبود محیط کسب و کار
 •  تجارب کشورهای موفق در زیر ساخت های الکترونیکی کسب و کار و پنجره واحد
 • ایجاد بستر های مناسب برای  استقرار پنجره واحد و  ایستگاه‌های واحد خدمات‌‌دهی  (One-Stop Shop)  و در محیط کسب و کار : الزامات، آسیب شناسی و ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی
 • بلوغ دولت الکترونیک: فرصتها، چالشها و نقش آن در بهبود محیط کسب و کار و  افزایش سرمایه‌گذاری و رونق اقتصادی

تذکر: چنانچه موضوعی در نظر دارید که با بهبود محیط کسب و کار مرتبط بوده ولی در محورها لحاظ نشده، میتوانید خلاصه مقاله خود را به دبیر خانه ارسال نموده وپس از اطمینان از تایید دبیر خانه اصل آن را ارسال نمایید.