1-  تبیین دستاوردها و برنامه دستگاه های اجرایی در حوزه بهبود محیط کسب وکار

2- ارزیابی و شناسایی روش‌های ارتقای کیفیت نهادی و مقرراتی مرتبط با بهبود محیط کسب و کار و امکان‌سنجی اجرای آن در کشور

 3- بررسی نقش زیرساخت های الکترونیکی و اهمیت آن در بهبود محیط کسب و کار کشور

4- شناسایی الزامات، دستاوردها وآسیب شناسی ایجاد پنجره واحد کسب وکار در کشور