ضرورت

در سال های اخیر واژه محیط کسب و کار به یکی از مهمترین کلید واژه های مباحث اقتصادی تبدیل شده است. منظور از محیط کسب وکار در یک کشور، عواملی هستند که در اداره بنگاه ها در آن کشور موثرند اما از کنترل مدیران بنگاه ها خارجند. امروزه بهبود محیط کسب وکار به عنوان یک راهبرد توسعه ایی مورد توجه سیاستگذاران قرار گرفته است.

بهبود محیط کسب و کار یک پروژه نیست که در مقطعی آغاز شود و پایان یابد، بلکه ماهیتی فرآیندی و تدریجی دارد. ایجاد محیط مساعد و مناسب برای فعالیت بنگاه های اقتصادی یکی از مهمترین رویکردهای سیاستی است که می تواند در راس اهداف قوای مجریه، مقننه و قضائیه قرار گیرد.

طبق نتایج مطالعات بانک جهانی یکی از دلایل بیکاری بلندمدت در بسیاری از کشورها از جمله ایران، نامساعد بودن فضای کسب و کار است. اگرچه بخشی از تنگناهای ایجاد شده در بازار کار به عوامل ناشی از جانب عرضه و عدم تطابق تخصص های نیروی کار با نیازهای بازار باز می گردد، لیکن نباید از نظر دور داشت که بسیاری از مشکلات بازار کار ناشی از محیط کسب و کار و دیوانسالاری به هم تنیده و پرپیچ و خم و بار سنگین قوانین و مقررات می باشد. ترکیب جمعیت جوان کشور و ضرورت ایجاد فرصت های شغلی، لزوم رهایی اقتصاد کشور از وابستگی به مواد خام اولیه، به ویژه نفت خام و هم چنین خروج از وضعیت وابستگی اقتصادی تک محصولی از یک طرف و روندهای موجود در جامعه از طرف دیگر، عواملی هستند که سیاست گذاران و تصمیم گیرندگان کلان کشور را به این اندیشه وا می دارد که به منابع قابل اتکایی به جز مواد اولیه بیندیشند و بدون شک، این منبع حیاتی چیزی جز کارآفرینی در سایه ی بهبود محیط کسب و کار نیست.                                                                                                                                        

      با در نظر گرفتن اینکه سازمانها با سرعتی فزاینده به سمت پویایی و تحول، در حال حرکت هستند، کشور ما نیز در راستای نیل به اهداف عالی خود نیازمند همگامی با این روند و انجام اصلاحات سازنده در سازمانهای خود می باشد. از جمله عوامل اصلی و تعیین کننده در نیل به این اهداف، تبیین اهمیت اهداف و تقویت روحیه نوآوری و شکوفایی در سازمانها و بخش خصوصی کشور است. چنین همایش هایی زمینه را برای بروز رسانی دانش تخصصی مسئولان سازمانها و به اشتراک گذاشتن تجربیات سازنده مهیا نموده که به نوبه خود زمینه را برای موفقیت هر چه بیشتر شرکتها و سازمانها فراهم می نماید.