اولین جلسه شورای سیاستگذاری
1394-01-24
اولین جلسه شورای سیاستگذاری

اولین جلسه شورای سیاستگذاری دومین همایش بهبود محیط کسب و کار روز دوشنبه مورخ 94/01/24 برگزار شد.