بر اسامی اعضای کمیته علمی دومین همایش ملی بهبود محیط کسب و کار افزوده شد
1394-02-17
بر اسامی اعضای کمیته علمی دومین همایش ملی بهبود محیط کسب و کار افزوده شد
 1. دکتر علی عرب مازار - مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی و عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
 2. دکتر محمدرضا زالی - رئیس دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
 3. دکتر یحیی آل اسحاق- رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران
 4. دکتر جهانگیر یداللهی فارسی- عضو هیأت علمی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
 5. دکتر کامبیز طالبی- عضو هیأت علمی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
 6. دکتر بهروز زارعی- عضو هیأت علمی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
 7. دکتر مجتبی لشکر بلوکی- مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی
 8. دکتر فرهاد رهبر- مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی و عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
 9. دکتر سید رضا عظیمی- مدیرکل دفتر تحقیقات و سیاستهای پولی و بازرگانی وزارت امور اقتصادی و دارایی
 10. دکتر سید امیر سیاح - مدیرگروه مطالعات کسب و کار مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
 11. دکتر احمد مرکز مالمیری- عضو هیأت علمی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
 12. دکتر تیمور رحمانی - عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
 13. دکتر محمدعلی مرادی- عضو هیأت علمی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
 14. دکتر رضا شیوا- رئیس شورای رقابت و عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
 15. دکتر علی نصیری اقدم- عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی
 16. دکتر احمد میری- معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و عضو هیأت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
 17. دکتر جعفر خیرخواهان- عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
 18. ...