فرصت ارسال چکیده مقاله تمدید شد
1394-04-04
فرصت ارسال چکیده مقاله تمدید شد

پیرو درخواست مکرر مخاطبان همایش ،جناب آقای دکتر میر شجاعیان- دبیر علمی همایش ملی بهبود محیط کسب و کار- مهلت ارسال چکیده مقاله را تا پایان روز دوشنبه 8 تیر 94 تمدید نمود.