تمدید مهلت ارسال اصل مقاله
1394-05-10
تمدید مهلت ارسال اصل مقاله

با توجه به درخواست نویسندگان و پژوهشگران محترمی که چکیده مقاله شان در مرحله داوری پذیرفته شده است، مهلت ارسال اصل مقاله تا پایان روز 12 مرداد 94 تمدید شد.

کمیته علمی و داوری دومین همایش ملی بهبود کسب و کار بین 185 چکیده مقاله دریافتی (تا تاریخ 8 تیر )94 ، 97 چکیده مقاله را برای دریافت اصل مقاله مورد پذیرش قرار داد و نتایج داوری از طریق پنل کاربری به نویسندگان محترم ابلاغ گردید.