مقاله های پذیرفته شده اولین همایش ملی بهبود محیط کسب و کار
ردیف عنوان مقاله
1 آسیب شناسی و بررسی چالش های کسب و کار در استان خراسان رضوی و ارائه راهکارها جهت بهبود فضای کسب و کار 
2 مدیریت بخش عمومی: مانع کلیدی توسعه منطقه ای در ایران
3 بررسی تاثیر خصوصی سازی در فضای کسب و کار ایران
4 بکارگیری رویکرد سیستمی در آسیب‌شناسی فضای کسب و کار با توجه به نقش و عملکرد بیمه‌های اجتماعی
5 آموزه‌هایی برای تسهیل تجارت خارجی ایران:
6 کشورهای سند چشم‌انداز در مقایسه با برترین‌های جهان
7 خصوصی سازی و بهبود فضای کسب  و کار در ایران
8 آسیب شناسی گزارشات ارزیابی محیط کسب و کاربا تاکید بر گزارش پایش محیط کسب و کار ایران
9 بررسی تجارب کشورهای پیشرو در بهبود  تجارت فرامرزی
10 بهبود فضای کسب و کار پیش شرط رشد و توسعه اقتصادی
11 جایگاه و نقش مالیات در فضای کسب و کار
12 نقش نظام مالیاتی و بهبود فضای کسب و کار
13 آسیب شناسی فضای کسب و کار ایران  از منظر تامین مالی
14 دریافت اعتبارات در ایران و کشورهای منتخب سند چشم انداز
15 تحلیل رشد اقتصادی کشورهای حوزه سند چشم انداز نظام جمهوری اسلامی ایران با رویکرد نهادی
(حکمرانی خوب و فضای کسب و کار)
16 رابطه سرمایه گذاری خارجی و فضای کسب و کار در ایران
17 فراتحلیل بهبود فضای کسب و کار در ایران و عوامل موثر بر آن
18 محیط نهادی انتقال فناوری پیشرفته  به بنگاه‌های صنعتی: مطالعه موردی فناوری نانو در ایران
19 تحلیل محیط کلان کسب و کار صنعت بانکداری ایران
20 فضای کسب و کار و سرمایه گذاری مستقیم خارجی
21 هزینه مبادله، بهبود فضای کسب و کار و توسعه تجارت بنگاه­های کوچک و متوسط (SMEs) در کشورهای آسیایی منتخب
22 عوامل محیطی موثر بر توسعه کارآفرینی در ورزش ایران
23 بررسی چالشهای سرمایه گذاری بخش خصوصی درشهرکهای صنعتی استان قم
24 تنظیم معامله با اشخاص وابسته و تأثیر آن در بهبود فضای کسب و کار با تأکید بر شاخص های مدنظر بانک جهانی

برای دریافت فایل چکیده مقالات پذیرفته شده در اولین همایش بهبود فضای کسب و کار کلیک نمایید.