برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# نوع عضویت هزینه ثبت نام توضیحات
1
تا تاریخ 1394-09-01
2,000,000 ریال
پس از تاریخ 1394-09-01
3,000,000 ریال
2
1,600,000 ریال
3
1,800,000 ریال
4
1,100,000 ریال
در این نوع عضویت شما می توانید پس از تایید چکیده مقاله تان، اصل مقاله تان را ارسال نموده و با پرداخت هزینه مربوطه مراحل ثبت نام را تکمیل فرمایید
5
1,300,000 ریال
6
1,500,000 ریال
7
1,700,000 ریال
نوع عضویت را انتخاب کنید.
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.